تخفیفات شخص ثالث

آيين نامه اجرايي تعرفه تخفيف حق‌بيمه و نحوه تقسيط و تخفيف در حق‌بيمه شخص ثالث مصوب ۱۳۸۹.۱۲.۰۸ هيأت وزيران

ماده ۱۲- در صورتي كه در مدت بيمه، خسارتي از محل بيمه‌نامه پرداخت نشود ‌بيمه‌گر موظف است از سال دوم به بعد هنگام‌ تجديد ‌بيمه‌نامه، تخفيف‌هاي زير را در ‌حق‌بيمه مربوط اعمال نمايد:

 

جدول تعلق تخفیف هزینه بیمه شخص ثالث به بیمه گذار


سال اول    سال دوم    سال سوم    سال چهارم    سال پنجم    سال ششم    سال هفتم    سال هشتم وبیشتر
10درصد    15درصد    20درصد    30درصد    40درصد    50درصد    60درصد    70درصد