بیمه نامه شخص ثالث بیمه ایران

کلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی و ریلی اعم از این که اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند مکلفند وسائل نقلیه مذکور را در قبال خسارت بدنی و مالی که در اثر حـوادث وسـایل نقـلیه مزبور و یا یـدک و تریلر مـتصل به آنها و یا مـحمولات آنها به اشخاص ثالث وارد می‌شود ، نزد یکی از شـرکتهای بیـمه که مجـوز فعالیت در این رشته را از بیمه مرکزی ایران داشته باشد، بیمه نمایند. کلیه زیاندیدگان ناشی از وسایل نقلیه موتوری زمینی (اعم از زیان جانی و مالی) خواه اشخاص حقیقی یا اشخاص حقوقی(شرکتها) باشند شخص ثالث نامیده می شوند. و خسارتهای مالی وارده به کلیه اموال منقول و غیر منقول متعلق(تحت مالکیت)اشخاص ثالث جبران میگردد. هر زیاندیده ای که آسیب ببیند چه جانی و چه مالی شخص ثالث است به استثناء راننده مسئول حادثه که به عنوان سرنشین محسوب می گردد. دیه مرد و زن مسلمان بر مبنای قیمت 100 نفر شتر تعیین می گردد که هر ساله توسط قوه قضاییه مورد بازنگری قرار میگیرد هم چنین امکان انتقال تخفیفات از هر شرکتی به شرکت سهامی بیمه ایران وجود دارد.

 

جهت مشاهده نرخ بیمه شخص ثالث گروه یک‎ اینجا کلیک کنید

 

جدول تعلق تخفیف هزینه بیمه شخص ثالث به بیمه گذار


جهت مشاهده جدول تعلق تخفیف هزینه بیمه شخص ثالث به بیمه گذار اینجا کلیک نمائید.