نرخ دیه سال 1395

با اعلام نرخ دیه از طرف قوه قضاییه در سال 1395 برای ماههای عادی 190میلیون تومان و برای ماههای حرام 253میلیون و 333 هزار تومان می باشد.

 

ماههای حرام کدامند؟

رجب.ذی القعده.ذی الحجه.محرم

 

ماههای حرام در سال 1395 از چه زمانی شروع می شوند؟